Novelizace insolvenčního zákona

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení se dočkala zásadních změn, které vstoupí v platnost již od 1. 7. 2017. Rozdíl pocítí nejen dlužníci, ale i ostatní činitelé v insolvenčním procesu. Jaké jsou nejdůležitější změny, které novela přináší?

Nově insolvenční zákon stanoví, že návrh na povolení oddlužení musí být za dlužníka sepsán a podán buď advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem anebo akreditovanou osobou, kterém byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona. Vyjma akreditovaných osob mohou ostatní jmenovaní přijímat odměnu, a to ve výši 4.000 Kč bez DPH v případě jednotlivce a 6.000 Kč bez DPH v případě společného oddlužení manželů.

Významnou v praxi se také stane změna v principu přidělování jednotlivých insolvenčních případů, která ustanoví insolvenčního správce podle pořadí, určeného dnem zápisu jeho sídla nebo provozovny v rámci daného kraje, nikoli v daném okrese, jak tomu je doposud.

Zavádění nových změn se dotkne i práva a postupu svolat schůzi věřitelů, a to v případě projednání oddlužení a projednání způsobu oddlužení. Svolání schůze věřitelů, jako nejvyššího věřitelského orgánu, bude moci žádat nadpoloviční většina všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše současně dosahují nadpoloviční části přihlášených pohledávek, přičemž zajištění věřitelé ztrácejí hlasovací právo na svolání schůze věřitelů za účelem projednání způsobu oddlužení.

Ministerstvo spravedlnosti v současné době připravuje i další výrazné změny týkající se oddlužení.

Lucie Demeterová

advokátka

DEMETER LEGAL, Lucie Demeterová, advokátní kancelář