OBCHODNÍ PODMÍNKY – SEMINÁŘE

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SEMINÁŘE

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Advokátní kancelář – Lucie Demeterová, advokátní kancelář, se sídlem Lidická 207, Strakonice, PSČ 386 01, IČO: 04437390, ev. č. ČAK: 16484 (dále „AK“), poskytuje, mimo jiné, služby spočívající v pořádání seminářů na vybraná témata v oblasti práva (dále „Semináře“), určených pro fyzické i právnické osoby (dále „Účastník“).

1.2  Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi AK a Účastníkem, jehož předmětem je účast Účastníka na Semináři a věci s tím související (dále „Smlouva“). Odesláním přihlášky na příslušný Seminář vyslovuje Účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

  1. PŘIHLÁŠKA

2.1  Přihlášku na Seminář může Účastník provést prostřednictvím online formuláře (v prokliku v pozvánce na Seminář či v prokliku na webových stránkách www.demeterlegal.cz) nebo může přihlášku zaslat na kontaktní e-mail AK: ldemeterova@demeterlegal.cz. V přihlášce Účastník uvede počet osob, které se budou Semináře účastnit. Určí-li osob více, je povinen uhradit účastnický poplatek za každou takovou osobu. Přihláška na Seminář provedena dle tohoto článku 2.1 se považuje za závaznou objednávku Semináře.

  1. ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1  AK provádí registraci Účastníků v rámci jednotlivých Seminářů dle data doručení přihlášek, a to až do naplnění kapacity Semináře. AK je oprávněna přihlášku Účastníka odmítnout, a to zejména z důvodu omezené kapacity Semináře, případně i bez uvedení důvodu. O odmítnutí přihlášky bude Účastník vhodným způsobem vyrozuměn.

3.2  Účastnický poplatek za Seminář je cena za účast 1 fyzické osoby na Semináři.

3.3  Po doručení přihlášky zašle AK, na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou v přihlášce, potvrzení o jejím přijetí, případně danou přihlášku přijme jiným vhodným způsobem. Doručením přijetí přihlášky je mezi Účastníkem a AK uzavřena Smlouva. AK zašle za účelem úhrady účastnického poplatku za Seminář Účastníkovi informaci o čísle účtu, výši účastnického poplatku a údaj o jeho splatnosti. Účastník Semináře je povinen uhradit účastnický poplatek za Seminář předem ve lhůtě splatnosti a způsobem uvedeným ze strany AK.

  1. STORNO PODMÍNKY

4.1  Závaznou přihlášku je ze strany Účastníka možné zrušit (tj. od Smlouvy je možné odstoupit) oznámením zaslaným na kontaktní emailovou adresu AK uvedenou výše v čl. 2.1 těchto obchodních podmínek, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů před konáním Semináře. Později není možné přihlášku na Seminář ze strany Účastníka zrušit, tj. od Smlouvy odstoupit.

4.2  V případě, že se Účastník nemůže objednaného Semináře zúčastnit, je oprávněn za sebe zvolit náhradního účastníka a o tomto předem informovat AK na kontaktním e‑mailu ldemeterova@demeterlegal.cz. Povinnost uhradit účast na Semináři zůstává i v takovém případě na straně Účastníka, přičemž AK není odpovědna za vzájemné finanční vyrovnání mezi Účastníkem a jeho náhradním Účastníkem a není povinna ani oprávněna do jejich vzájemného vztahu nijak zasahovat.

4.3  Nebude-li účastnický poplatek za Seminář dle přihlášky Účastníka uhrazen v datu splatnosti, je AK oprávněna od Smlouvy odstoupit, tj. přihlášku Účastníka zrušit, a to zasláním oznámení na emailovou adresu Účastníka.

  1. MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘŮ

5.1  Semináře se konají na adrese uvedené v pozvánce na Seminář, není-li zde uvedena, v sídle AK.

  1. INFORMACE O ZMĚNÁCH

6.1  O změně místa, data a/nebo času Semináře, stejně jako o zrušení Semináře, AK Účastníka včas vyrozumí. V případě zrušení Semináře vrátí AK uhrazený účastnický poplatek za Seminář zpět v plné výši Účastníkovi, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který mu Účastník za tímto účelem do tří dnů od vyrozumění o zrušení Semináře sdělí, nesdělí-li, na bankovní účet, ze kterého byla úhrada účastnického poplatku za Seminář Účastníkem provedena.

  1. INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1  Účastník bere na vědomí, že AK je správcem osobních údajů.

7.2  AK bude zpracovávat osobní údaje Účastníka, jeho zástupců a fyzických osob, které se na základě objednávky Účastníka Semináře zúčastní (dále souhrnně v tomto článku jen jako „Účastník“), za účelem:

7.2.1  realizace práv a povinností plynoucích z přihlášení na Seminář;

7.2.2  plnění právních povinností AK na základě zvláštních zákonů;

7.2.3  ochrany oprávněných zájmů AK;

7.3  Účastník bere na vědomí, že ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely není zapotřebí jeho souhlasu.

7.4  AK bude zpracovávat zejména následující osobní údaje Účastníka:

7.4.1  Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou adresu, název, IČO, DIČ, sídlo.

7.4.2  Popisné údaje: bankovní spojení, údaj o zaměstnavateli.

7.5  Účastník bere na vědomí, že AK je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje subjektům nebo orgánům které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů.

7.6  Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním účetní a daňové agendy AK mohou být osobní údaje poskytnuty externímu poskytovateli účetních služeb, který je zpracovatelem osobních údajů. Na žádost Účastníka mu budou sděleny kontaktní údaje na zpracovatele.

7.7  AK bude osobní údaje Účastníka uchovávat po dobu potřebnou k poskytnutí služeb poskytovaných na základě přihlášení na Seminář, případně po dobu stanovenou zvláštními zákony nebo než uplynou příslušné lhůty pro uplatnění či ochranu práv AK.

7.8  Účastník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

7.9  Účastník je oprávněn požadovat po AK informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu AK povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je Účastník oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost AK osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

7.10 Účastník potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté AK jsou přesné a úplné a zavazuje se AK informovat o jakékoli změně v těchto údajích bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

  1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2017.