Není konkurenční doložka jako konkurenční doložka aneb jak jsme klientovi ušetřili 100 000 Kč

V nedávné době jsme řešili případ klienta – živnostníka, kterému hrozila smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení konkurenční doložky ze smlouvy o franchisingu. Smlouva klientovi zakazovala, po dobu trvání smlouvy a jeden rok po jejím ukončení, provozovat stejnou či obdobnou podnikatelskou činnost. Klient však měl v úmyslu ukončit nevýhodnou smlouvu o franchisingu a pokračovat v podobné činnosti (založené však na jiné bázi), avšak obával se zmíněné pokuty. Na základě jeho požadavku jsme konkurenční doložku posoudili a dospěli k závěru, že tato doložka byla sjednána neplatně. Doložka nesplňovala všechny zákonem stanovené náležitosti, tj.  vymezení území, okruhu činnosti a okruhu osob. Vlastní znění doložky bylo rovněž dosti neurčité, jelikož bylo možné zákaz vztáhnout na celou řadu činností. Doložka tak byla velmi omezující a dostala se tím do konfliktu se základními právy zaručenými Listinou základních práv a svobod, zejména právem podnikat. Zákaz konkurence jsme také shledali jako jednostranný a nevyvážený, kdy za jeho sjednání nebyla dohodnuta žádná protihodnota. Nevhodná formulace se projevila i v tom, že předmětná podnikatelská činnost byla zakázána pouze klientovi, jakožto živnostníkovi. Zákaz konkurence se nevztahoval na jeho případnou majetkovou účast v obchodní společnosti vykonávající obdobnou činnost (např. s.r.o.), či na výkon funkce statutárního orgánu (např. jednatele). Naše názory jsme opřeli jak o příslušná zákonná ustanovení, tak o stávající judikaturu. Na naše doporučení mohl klient bez obav pokračovat ve svých podnikatelských plánech a ušetřené peníze za smluvní pokutu dále do svého podnikání investovat.

Závěrem uvádíme, že použití konkurenční doložky ve smlouvách má jistě svůj význam a opodstatnění.  Jelikož se však jedná o citelný zásah do práv toho, kdo je jím vázán, klade na ni zákon striktní formální požadavky. Jejich nedodržení má často za následek neplatnost doložky, obdobně jako v právě popsaném případě. Lze tak jen doporučit všem, jak osobám, které jsou zákazem konkurence dotčeni, tak těm, kteří chtějí konkurenční doložkou své podnikatelské aktivity chránit, aby investovali do právní rady. Můžou tím v důsledku ušetřit, resp. oprávněně získat nemalé peníze.

Kateřina Hakrová

advokátní koncipient

DEMETER LEGAL, Lucie Demeterová, advokátní kancelář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *